Raport de activitate - 2015

Adaugat : 19 Ianuarie 2016

Parohia „Sf. Ier. Nicolae”
Biserica „Sf. Cuv. Antonie cel Mare şi Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii”
Str. Jean Steriadi nr. 19/A. Bucureşti – Sector 3.

Raport de activitate – 2015
Subsemnatul Goga Daniel – Preot Paroh la Biserica „Sf. Cuv. Antonie cel Mare şi Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii”, supun, respectuos, atenţiei dumneavoastră, în cele ce urmează, raportul/memoriul meu de activitate pentru perioada anului civil 2015, după cum urmează:

1. Din punct de vedre administrativ – bisericesc, m-am îngrijit de activitatea liturgică a bisericii noastre, prin săvârşirea sfintelor slujbe, săptămânale şi diurne, cur ar fi: Vecernia, Taina Sfântului Maslu şi, mai ales, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Aşa se face că în cursul anului 2015 au fost împărtăşiţi 4991 copii şi 3228 adulţi.

Totodată, am dat curs, în mod frecvent, regulat şi prompt, tuturor solicitărilor venite din partea enoriaşilor bisericii noastre, cu privire la oficierea unor sfinte slujbe concrete, cum ar fi Slujba Pomenirii celor Adormiţi sau a Parastasului, Slujba Sfeştaniei sau a Sfântului Maslu, precum şi administrarea Sfintelor Taine a Împărtăşaniei – la domiciliul celor aflaţi în suferinţă, a cununiei şi a botezului.

Am participat, ori de câte ori am fost convocat, la toate cercurile pastorale, conferinţe administrative şi preoţeşti precum şi la marile procesiuni organizate de către şi la nivelul Centrului nostru eparhial.

Am îndeplinit şi aplicat, întocmai şi la timp, toate hotărârile Sf. Sinod al BOR, ale Permanenţei Consiliului Eparhial precum şi ale Protoieriei noastre.
Menţionez faptul că actele şi documentele parohiei noastre precum şi cancelaria noastră parohială sunt puse la punct şi organizate, potrivit procedurilor interne de clasare şi arhivare precum şi procedurilor de lucru in raport (ierarhic) cu unităţile noastre bisericeşti, superioare.

2. Din punct de vedre cultural şi al relaţiei cu mass – media, doresc să menţionez faptul că m-am implicat personal în organizarea şi participarea la diferite pelerinaje, la diferite concerte precum şi la diferite vernisaje, expoziţii şi simpozioane. Totodată, susţin cu mult entuziasm toate activităţile misionare şi bisericeşti ale mass – mediei noastre bisericeşti, adică ale Trustului de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române.

De asemenea, am coordonat, implicându-mă direct în organizarea şi amenajarea bibliotecii noastre parohiale.

3. Din punct de vedere al activităţilor educative cu tineretul,i-am oferit tot sprijinul şi tot concursul colegului meu – Părintele conslujitor Marius Fănel Suiugan în organizarea unor pelerinaje tematice şi punctuale, a unor excursii, tabere, concursuri, teoretice, practice şi tematice, întâlniri catehetice, dezbateri punctuale, cercuri de discuţii tematice, mai ales cu tinerii din parohie.

M-am implicat în încheierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte concrete, cum ar fi donarea de manuale speciale şi acţiunea de donare a unui număr de treizeci de icoane Şcolii Gimnaziale nr. 82, situată în proximitatea bisericii noastre şi în sectorul ei parohial, unde director al acestei instituţii de învăţământ este Părintele Prof. Cosmin Bratu.

Colaborez îndeaproape cu toţii profesorii de religie ce locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea în enoria noastră, lucrul acesta văzându-se şi din numărul mare de copii-elevi care participă la slujbele bisericii noastre, spovedindu-se şi împărtăşindu-se precum şi din implicarea lor în diferite activităţi specifice, organizate de către parohia noastră.

Contribui personal prin implicarea directă în organizarea şi desfăşurarea programelor catehetice, în special a diferitelor seri/întâlniri duhovniceşti care au loc în biserica noastră şi care sunt destinate diferitelor categorii de enoriaşi, la care participă, în calitate de invitaţi, diferite personalităţi, bisericeşti şi publice, şi care angajează dezbateri vii şi dialoguri mult folositoare sufletelor noastre.

4. Din punct de vedre economic, am căutat şi urmăresc, în continuare, să gestionez aşa cum se cuvine modul în care sunt păstrate evidenţele contabile ale parohiei; totodată mă implic pentru achitarea la zi şi diminuarea contribuţiilor fiscale ale parohiei către unităţile bisericeşti superioare şi către bugetul de stat, apoi în aprovizionarea pangarului parohial cu lumânări, vin bisericesc, obiecte de cult, colportaj bisericesc şi cărţi folositoare de suflet cu articole numai de la Depozitul de colportaj al Centrului eparhial. Totodată, mă implic, la modul foarte serios, în creşterea vânzării în cadrul pangarului parohial – de care răspunde şi Părintele coleg/conslujitor Marius Fănel Suiugan.

5. Din punct de vedere al bunurilor imobile şi construcţiilor bisericeşti, mă implic, în mod responsabil, în administrarea, conservarea şi întreţinerea bunurilor imobile ale parohiei, crescând gradul de respectare a procedurilor interne de lucru, stabilite de Centrul eparhial, privind construirea, renovarea, întreţinerea sau repararea imobilelor parohiei noastre.

6. Din punct de vedere social – filantropic, m-am implicat foarte mult în întocmirea şi actualizarea unei baze de date, reale şi concrete, cu evidenţa persoanelor aflate în risc ori situaţie de dificultate socială; apoi în creşterea numărului de beneficiari ai proiectelor caritativ – filantropice în parohia noastră prin iniţierea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte social – filantropice concrete şi punctuale cum ar fi vizitele efectuate la domiciliul celor nevoiaşi şi ajutorarea, substanţială, consistentă şi permanentă a unor categorii de credincioşi sau enoriaşi ce se află diferite situaţii dificile şi delicate.

De asemenea, m-am implicat în identificarea, obţinerea şi procurarea fondurilor necesare implementării şi derulării tuturor acestor acţiuni/activităţi social – filantropice şi caritative în şi din cadrul parohiei noastre.

Totodată am căuta şi chiar reuşit să cooptez şi să implic diferiţi parteneri instituţionali în vederea bunei organizări, derulări şi desfăşurări a tuturor acestor proiecte caritativ – social – filantropice, cum ar fi Primăria Sectorului 3 precum şi alte ONG – uri şi instituţii cu activitate specifică, de specialitate, de ocrotire sau de igienă şi îngrijire sanitară.

Doresc să precizez faptul că toate aceste activităţi şi acţiuni ale comunităţii noastre parohiale au fost şi sunt foarte bine evidenţiate şi reflectate din punct de vedere mediatic, atât în presa bisericească cât şi în cea laică dar, mai ales, în pagina web a parohiei noastre – www.bisericasfantulantonie.ro.

Acum, în încheierea acestui scurt, concis şi succint memoriu de activitate voi afirma că, în mare şi în rezumat, acestea constituie lucrarea mea şi a parohiei încredinţate mie spre competentă păstorire şi eficientă chivernisire, lucrare pastoral – misionară, cultural – spirituală, social – filantropică şi administrativă – edilitară, săvârşită, cu timp şi fără timp, spre Slava lui Dumnezeu şi folosul, trupesc, sufletesc, spiritual şi duhovnicesc al credincioşilor mei care alcătuiesc turma cea cuvântătoare încredinţată mie spre sfinţirea, desăvârşirea şi mântuirea ei, amin!...

Cu aleasă preţuire, Pr. Paroh Daniel Goga