Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor sale

Adaugat : 29 Mai 2015


Semnal editorial şi publicistic – prezentare de carte: Stelian Gomboş, Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor sale – Culegere de articole, eseuri şi studii teologice, Editura “Magic Print”, Oneşti – Bacău, 2015, 855 pagini…Părintească binecuvântare…


Binecuvântăm, cu multă bucurie duhovnicească, publicarea acestei lucrări, izvodită, şi de această dată, de o şi dintr-o minte ageră, lucidă şi cunoscătoare, a învăţăturilor şi realităţilor spirituale şi morale, ce ne înconjoară şi ne însoţesc, pe parcursul drumului nostru către Dumnezeu Preabunul!
Cunoaştem, recunoaştem, apreciem şi chiar admirăm străduinţele şi stăruinţele publicistice şi scriitoriceşti ale slujitorului Cuvântului şi cuvintelor perene, în persoana perseverentului şi preasincerului apologet, propovăduitor şi mărturisitor - Stelian Gomboş.

Dumnezeu – a toate Cunoscătorul şi Recunoscătorul, să-i facă parte, în continuare, inimosului autor şi mânuitor al condeiului spiritual contemporan, de suflet bun şi cald ca al pâinii proaspete de casă, de minte luminată de aripa unui înger al inspiraţiei cereşti, de inimă mare, largă şi generoasă, spre a-i putea cuprinde pe toţi, buni şi răi, sinceri sau nevrednici ori netrebnici, precum şi de părtăşia, încă de aici, cu Sfinţii şi Părinţii, de la care şi despre care sau pentru care, fratele nostru Stelian neobositul, a scris atât de frumos şi atât de bine!
Îl salutăm şi îmbrăţişăm, dorindu-i, de la noi bucurie iar de la Preaînaltul mântuire!...


Cu smerită dar sinceră dragoste părintească,
în Dumnezeu Tatăl, în Hristos Fiul şi în Duhul cel Sfânt,
+ Calinic – Arhiepiscop de Argeş şi MuscelCuvânt înainte, de prezentare…


Într-o perioadă în care lectura de tip classic este înlocuită cu mijloace moderne hipersofisticate şi într-o perioadă când acest fenomen este amplificat deliberat prin taxa pe cultură, apariţia unei cărţi noi este o performanţă lăudabilă.

În cazul de faţă ne aflăm în faţa unei contribuţii teologice, filosofice şi literare ce izvorăşte din izvorul bogat, care curge tumultuous din interioritatea unui autor îndrgostit de actul creaţiei. Scrisul domnului Stelian Gomboş este izvorât dintr-o mare dragoste faţă de Biserică, Sfânta Liturgie, Dumnezeiasca Euharistie şi Spiritualitatea ascetică şi mistică sau duhovnicească a tradiţiei creştine răsăritene.

În centrul sau la baza lucrării sale prezente este aşezată Biserica lui Iisus Hristos şi “inima” ei, Liturghia Euharistică. Admirator al “Eclesiologiei Euharistice” şi al Mitropolitului de Pergam – Teologul Ioannis Zizioulas, autorul dezvoltă această teză teologică, într-un mod original dar o şi corectează, evidenţiind şi slăbiciunea ei.

Legătura dintre Sfânta Euharistie şi Spiritualitatea creştină în general şi Spiritualitatea experiată în viaţa cultică şi, mai ales, în cea morală şi practică a creştinilor în special, reprezintă contribuţia esenţială a autorului prezentului tratat de teologie. Incursiunea sa retroactive competentă în tradiţia apostolică, în teologia apologeţilor, a polemiştilor primelor secole creştine, precum şi în tradiţia patristică şi postpatristică i-a oferit generosul “dar” pentru a putea să evidenţieze legătura interioară între Biserică, Liturghie, Euharistie, pe de o parte, şi viaţa spiritual sau duhovnicească şi moral – practică a creştinilor primului mileniu.

Admiraţia sa obiectivă faţă de cel mai mare teolog roman – Părintele Profesor Dumitru Stăniloae şi faţă de opera sa impresionantă nu doar ca mărime sau ca întindere, ci, mai ales, ca bogăţie teologică teoretică sau speculative, dar şi ca bogăţie duhovnicească, l-a ajutat în mod considerabil pe autorul acestui tratat teologic să demonstreze că adevărul teologiei este darul lui Dumnezeu, experiat necondiţionat de către cei care-L urmează pe Iisus Hristos în viaţa proprie sau personală.

Din perspectiva teologiei dogmatice autorul devine temerar în încercarea de a pune în lumină raportul dintre Sfintele Taine, Biserică, Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Euharistie şi Spiritualitate sau Duhovnicie.

În pofida faptului că dezavuează imixtiunea teologiei scolastice occidentale în interiorul teologiei ortodoxe răsăritene în cel de-al doilea mileniu, în special după Reformă, autorul, într-adevăr, pe urma unor mari teologi moderni precum Paul Evdokimov, Boris Bobrinskoy, Oliver Clemment, Vladimir Lossky, Alexander Schmemann şi Dumitru Stăniloae, tratează separat teologia cu privire la Persoanele Sfintei Treimi.

Cu toate că subliniază legătura dintre Fiul şi Duhul Sfânt sau legătura dintre Tatăl şi Sfântul Duh, mai cu seamă în plan iconomic, abordează în mod distinct teme teologice majore precum: triadologia, eclesiologia, hristologia, pnevmatologia, eshatologia, soteriologia, culminând cu eclesiologia euharistică.

Aceasta este însă, după opinia mea strict personal şi, prin urmare, una subiectivă, carenţa de fond şi a contribuţiilor teologice moderne, contemporane. Totuşi, tratatul de faţă conţine noi contribuţii teologice a căror originalitate constă în curajul autorului de a aborda subiecte prezente sau actuale.

Domnia sa face mai întâi o radiografie a curentelor de gândire şi a tehnologiei postmoderne, contemporane, din era informaţională, precum producţiile IT şi gadgeturile, realizând o hermeneutica a lor în oglindă cu tradiţiile umaniste ale lumii clasice, cu tradiţiile creştine în general şi tradiţiile creştine ortodoxe în special şi cu tradiţiile poporului roman.

Folosind o hermeneutică după toate regulile acesteia, domnul Stelian Gomboş reuşeşte, şi aceasta poate fi numită o premieră, să evidenţieze foloasele tehnologiei postmoderne, pe de o parte, dar şi caracterul lor pernicious, precum şi urmările dezastruoase ale folosirii ei neselective asupra copiilor şi tinerilor astăzi, acum şi mai ales în viitorul proxim.

Autorul străluceşte prin lucirea minţii sale atunci când contrapune etosul uman, născut din tradiţia creştină şi lipsa oricărui etos în tradiţia postmodernă sau existenţa unui etos uman distorsionat, cu efecte dezastruoase pentru condiţia umană.

O altă contribuţie originală a prezentului tratat de teologie este pledoaria pentru reînvierea şi revitalizarea etosului creştin orthodox, într-o lume din ce în ce mai desacralizată şi mai secularizată.

Domnul Stelian Gomboş nu doar că strigă sau clamează, şi nu se lamentează doar în mod livresc sau cu iz ceremonial, ci şi propune idei noi pentru reuşita acestui demers, indicând soluţii, mijloace şi căi pentru împlinirea acestui deziderat.

Printre altele domnia sa propune o mai mare implicare în dezbaterea sau dezbaterile publice pe teme religioase şi teologice, în care grupul ţintă să fie constituit din copii şi tineri, o mai mare implicare în viaţa social şi personal a creştinilor cu scop filantropic, precum şi elaborarea unei contraoferte faţă de ofertele mentalităţii, culturii şi tehnicilor postmoderne, contemporane, şi în mod imperios necesar vizibilitatea ei.

Autorul pare să sugereze idea că a trecut vremea ca noi creştinii de astăzi să mai aşteptăm ca oamenii să vină la noi, să împărtăşească şi să păstreze credinţa în Iisus Hristos şi în Biserica Sa, şi că a venit vremea ca lucrarea noastră să fie nu strict social (formula sociologică şi peiorativ sociologist) ci extatică, fiindcă starea extatică înseamnă dăruire cu toată fiinţa.

Exemplul extatic personal înţelept drept chintesenţă a spiritualităţii creştine ortodoxe şi al întregii tradiţii ascetic – mistice este soluţia pe care autorul prezentului tratat teologic o redescoperă şi o propune lumii creştine de astăzi…

Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Popescu

Stelian Gomboş - Activitatea publicistică:


În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”.Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos,  Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu.
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti.
Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara.
Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.
Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.
Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.
Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.
Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.
Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor.
Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj.
Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.
Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.


https://steliangombos.wordpress.com/


Stelian Gomboş